MAGNIFIQUE
Przeplataj?ce si? linie odr?cznego szkicu w?glem sta??y si? natchnieniem do stworzenia kolekcji p??ytek ??azienkowych Magnifique. Rektyfikowane p??ytki ceramiczne dost?pne s? w wyrafinowanej palecie sze??ciu odcieni b??yszcz?cych i trzech o powierzchni satynowej. Daje to du??o mo??liwo??ci aran??acji, dodatkowo bior?c pod uwag? dwa dost?pne formaty: 40x80 i 20x80. Kolekcj? uzupe??niaj? mozaiki i dekory.